LÖPANDE REDOVISNING

Redovisning kvitto

När vi tar hand om ditt företags löpande redovisning så omfattar det en kontinuerlig uppdatering av bokföringen.

Vi kommer överens om hur  mycket ni vill lämna över till oss och så arbetar vi utifrån det. Vår vison ”En enklare vardag för små företag” gör att vi kommer att föreslå lösningar och arbetssätt som gör din vardag som företagare enklare och smidigare.

Vi kommer att ta fram strukturerade och tydliga rutiner för att säkerställa att vårt samarbete löper på som tänkt. Utöver den löpande redovisningen så bistår vi med många andra tjänster som förenklar vardagen. Ni kan lämna över hela er administration till oss och vi blir er egna ekonomiavdelning. Ni kan även välja att lämna över delar, t ex lönehanteringen, så blir vi er partner i just det momentet.  En central del av del i den löpande redovisningen innebär redovisning av skatter, avgifter och moms till Skatteverket och vi hjälper er att se till att det blir i rätt tid.

Anna och Emma på Arkiv
Arkiv-redovisning-fönster
Arkiv redovisning skylt

Anlitar ni oss för löpande redovisning så kan vi även bistå i kontakter med myndigheter, t ex Skatteverket och Bolagsverket. Vi ser till att skatter och avgifter betalas i tid och om det kommer frågor så hjälper vi till att besvara.

Löpande redovisning kan vara en helhetslösning för ditt företag vilket gör att du själv kan fokusera på verksamheten. Du bestämmer själv hur mycket eller litet du vill göra själv och var vi skall ta vid. Du gör det du är bäst på, vi gör det vi är bra på. Kontakta oss gärna angående våra olika Paketlösningar.

FRÅGOR & SVAR

Vilka uppgifter ska var med i den löpande redovisningen / bokföringen?

Följande uppgifter ska kunna utläsas ur den löpande bokföringen:
a) registreringsordning,
b) redovisningsperiod,
c) verifikationsnummer eller motsvarande identifieringstecken,
d) kontering, och
e) bokfört belopp.

Läs BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

 

Vad är Bokföringsnämnden?

Bokföringsnämnden, BFN, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Finansdepartementet och har till uppgift att utveckla god redovisningssed som vi på Arkiv arbetar efter. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Länk till Bokföringsnämnden https://www.bfn.se

Bra länkar om bokföring

Vad är en verifikation?

En verifikation är ett underlag som verifierar en affärshändelse. Det kan vara en faktura, ett kvitto, avtal eller annat underlag som innehåller information om affärshändelsen. Det finns krav på vad en verifikation skall innehålla: när den upprättats, när affärshändelsen ägt rum, vad som avses, belopp, köpare och säljare. Numera är det vanligt att en verifikation sparas digitalt tillsammans med bokföringsposten.

Hur länge skall en verifikation sparas?

För aktiebolag så skall en verifikation sparas sju år. Verifikationen skall sparas i den form den kommit till bolaget. Kom den på papper skall pappret sparas. Kom den som pdf skall den filen sparas. Om man skannar/ omför en pappersfaktura till digitalt format så kan ursprungsunderlaget / pappersunderlaget sparas i tre år, det digitala underlaget skall sparas i sju.  

Vad är bokföringspost?

En bokföringspost är en enskild post i bokföringen som registrerar en ekonomisk transaktion. Varje post innehåller en debet- och en kredittransaktion, som visar hur transaktionen påverkar olika bokföringskonton.

Vad är redovisningsperiod?

Redovisningsperiod är den tidsram under vilken ett företag dokumenterar och sammanställer sina ekonomiska transaktioner och rapporter. Det kan vara en månad, ett kvartal eller ett år

Vad är verifikationsnummer?

Verifikationsnummer är ett unikt identifieringsnummer som tilldelas varje enskild bokföringspost eller verifikation i redovisningen. Det används för att särskilja och referera till specifika transaktioner, underlättar spårbarhet och bokföringskontrol. Varje verifikationsnummer hjälper till att organisera och identifiera de olika ekonomiska händelserna i bokföringssystemet.

Vad är kontering?

Kontering är arbetet med att tilldela och bokföra rätt redovisningskoder eller kontonummer till de olikaekonomiska transaktionerna och verifikationerna. Varje affärshändelse måste konteras för att korrekt registreras i bokföringssystemet. En korrekt och genomtänkt kontering ger en lika korrekt och genomtänkt redovisning och rapportering. Konteringen är också underlag för en korrekt momsredovisning till Skatteverket.

Vad är bokfört belopp?

Bokfört belopp refererar till det belopp som bokförs eller registreras i företagets redovisningssystem för en specifik ekonomisk transaktion. Det representerar den summa pengar som har påverkat företagets olika bokföringskonton. Det bokförda beloppet skapar tillsammans med konteringen grunden för noggranna och pålitliga rapporter.