Alla företag oberoende av bolagsform skall efter avslutat räkenskapsår upprätt ett bokslut. Alla aktiebolag skall även upprätta en årsredovisning.

Är man kund hos oss på Arkiv så upprättar vi bokslut och årsredovisning för ditt företag. Med mer än 25 år erfarenhet av bokslut och årsredovisningar för småföretag så har vi god kunskap och vägleder er genom de beslut som måste tas. I dialog med er så upprättar vi bokslutet och den dokumentation som behövs för det. Ett aktiebolags årsredovisning är offentlig. Vi tar fram ett förslag på årsredovisning och förvaltningsberättelse anpassad för ditt företag och ser till att de skickas in i tid.

FRÅGOR & SVAR

Vad är en årsredovisning?

Alla aktiebolag och vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar skall enligt lag upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen är en rapport och innehållet är bestämt i årsredovisningslagen, ÅRL. Den är offentlig och skall skickas in till Bolagsverket.

 Årsredovisningen skall vara överskådlig och ge en rättvisande bild över företagets resultat samt följa god redovisningssed. För externa intressenter som t ex banker och investerare är årsredovisningen av stort värde då den ger god information om ett företags status och kan användas för att analysera hur ett företag mår

Det här skall en årsredovisning innehålla: balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. I vissa fall skall det även finnas en kassaflödesanalys.

  • Balansräkningen visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid årets slut.
  • Resultaträkning visar precis som man kan tro företagets resultat. Resultaträkningen är uppdelad på intäkter och kostnader.
  • Noter är information om hur man t ex värderar tillgångar och skulder, vilka anskaffningar som har gjort eller om något extra ordinärt har inträffat.
  • Förvaltningsberättelsen innefattar bl a en översikt av företagets resultat, utveckling och en skriftig verksamhetsberättelse som beskriver sådant som inte syns i resultat- och balansräkningen.
  • Kassaflödesanalysen visar flöden av in- och utbetalningar under året och hur verksamheten finansieras.

För företag över en viss storlek finns det krav på att de skall ha en revisor. Revisorns uppgift är att granska räkenskaper och styrelsens förvaltning. Om det finns en, eller flera, valda revisorer i ett företag så lämnar de sitt utlåtande i en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen skall bifogas årsredovisningen och även den skickas in till Bolagsverket.

Vad är K2 och K3?

K 2 är i det här sammanhanget inte ett berg utan ett redovisningsregelverk som talar om hur bokslut och årsredovisning skall upprättas. K3 är ett annat regelverk. Det är bokföringsnämnden som har tagit fram regelverken och företag kan, med vissa undantag, välja vilket regelverk man vill använda när man upprättar bokslut och årsredovisning.

De flesta mindre aktiebolag väljer regelverket K2 för att det är enklare att använda. Tanken med det regelverket är att små företag skall få en enklare administration. Regelverket har många standardiserade punkter, är regelstyrt och man kan se det som en mall eftersom de val man kan göra i samband med att bokslut upprättas är begränsade. En nackdel med det här regelverket är att på grund av att det är förenklat så kan redovisningen, om man nyttjar förenklingarna fullt ut, ge en mindre rättvisande bild av verksamheten

 Regelverket K3 är mer komplext. Det finns mer utrymme för att tolka och göra egna bedömningar. Det är mer krav på vilka noter som skall finnas med i årsredovisningen och ställer även högre krav på den som upprättar årsredovisningen.

Stora bolag måste välja K3. Ett stort företag är ett företag som två år i rad uppfyller minst två av följande villkor: medelantal anställda minst 50, balansomslutning minst 40 miljoner per år och nettoomsättning minst 80 miljoner per år.

Mindre företag kan välja att redovisa enligt K3 om de vill och ibland kan det vara en god idé eller helt enkelt nödvändigt. Finns det externa finansiärer eller långivare brukar även de ofta tycka att K3 är ett bättre alternativ då årsredovisningen är mer detaljerad.

Det är fritt att byta från K2 till K3 men man kan bara byta tillbaka till K2 en gång. Det går alltså inte att byta fram och tillbaka.